ما و خدایی که درین نزدیکیست...
جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸
انسانم آرزوست. ... صدای سخن دوست() 

هو الحَی...

وقتی کنار این جماعت راه میرم،حس میکنم چقدر همه عوض شدند!

این جماعت،راه دور نمیرم،منظورم ما آدماست،چی میخوان از زندگی کردن و زنده بودند؟!

دلم میخواد از یکی از همین جماعت بپرسم چی بهت میرسه ،چه نتیجه ایی برات داره این همه  بیهوده زندگی کردن؟!

هدفای بی شرمانه،نگاههای بی شرمانه،حرفای بی شرمانه...

چی می خواین آدما؟چرا به خودتون نمیاید؟چه جوابی دارید به خدای عالمین بدید؟

دلم میگیره وقتی میبینم خوبی داره تموم میشه،پاکی ته کشیده،شرم و حیا...شرم وحیا...!چه واژه ناملموسی!!

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت           شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر         کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

 

ومن الله توفیق...والسلام.