ما و خدایی که درین نزدیکیست...
پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸
  ... صدای سخن دوست() 

اگر پیام خدا را خوب دریافت نکردید،به فرستنده ها دست نزنید،گیرنده ها را تنظیم کنید

یادمه...

وقتی دلمون هوای صاف میخواست میرفتیم تو کوچه باغ قدم میزدیم و حرف میزدیم، یک جمله در میون میگفتیم خدا بزرگه.

تو گفتی:گل من!میدونی چرا هوا آلوده میشه؟

با تعجب نگاهت کردم و گفتم:معلومه!وسائل آلاینده!

با تبسم شیرینت بهم گفتی:گل من!آدمایی که نفس هاشون خدا جریان نداشته باشه بزرگترین آلوده کننده های هوای دنیان.

بزرگترین آلوده کننده های هوا ، آدمان؟!

با خودم تو فکر رفتم!اما نگران نبودم آخه من وتو جزء اون آلوده کننده هوا نبودیم،چون ایمان داشتیم خدایی هست درین نزدیکی.

 

 PS: اوی غایب اما مخاطب! فکر نمیکنی گیرنده هات نیاز به یه check up  کامل دارن؟!