ما و خدایی که درین نزدیکیست...
شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸
تنهایی... ... صدای سخن دوست() 

"...وچه تنهاست ماه بالا سرمان

چه تنهاست گل یاس سفید لب حوض

چه تنهاست سرو خوش قامت باغستان"

پیر دِیر از تنهایی میگفت.

چقدر تنها بود،وچقدر تنهاییش پاک و بی آلایش بود.

تنها،آزاد از تن ها

یکرنگ،جدا از رنگها

...

فکر میکنم!تنهایی هم عالمی دارد!

من تنها،تو تنها،ما تنها

ما تنها؟؟!