ما و خدایی که درین نزدیکیست...
شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٤
  ... صدای سخن دوست() 

برای يکی از دوستام مشکلی پيش اومده.دوست پسرش ناتوازآب دراومده.....

امروز خيلی بهش فکر کردم.به فکر راه حلی برای خلاص شدنش از اين وضعيت.

چرا بعضی از ما دختراخيلی ساده ايم؟..

چراهيچ وقت يادمون نمی مونه که اگرخاطرمون تنها شدطلب عشق و دوست داشتن رو از هر بيگانه و بی سروپايی نکنيم؟؟....