ما و خدایی که درین نزدیکیست...
یکشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
تمنای روشن.. ... صدای سخن دوست() 

نه من پرستش روی نکو نمایم و بس

کسی که روی نکو را نمی پرستد کیست؟

به عشق کوش اگر حاصل از جهان طلبی

                                             که زندگانی بی عشق٬زندگانی نیست

 

                                

 

 

همسفر درد من وتو یکیست.من با سکوت مینویسم و تو خاموش می خوانی.باورکن که روزگار غریبیست٬اما به وسعت رازهایمان سوگند بازهم میگذرد این ایام..