ما و خدایی که درین نزدیکیست...
جمعه ٤ اسفند ۱۳۸٥
مرد ایرانی گوش کن... ... صدای سخن دوست() 

مرد ایرانی گوش کن...می خواهم اینبار برای تو بنویسم.

قصه سلحشوری هایت٬قصه مردانگی هایت..

آرش کمانگیرم..اسطوره ی شجاعت و دلاوری تاریخم.دیدی از نسل تو بودند آنان که بزدلی و ترس را برایم به ارمغان آوردند؟!

فرهاد کوه کنم..اسطوره ی عشق و صداقت اشعارم.دیدی از نسل تو بودند آنان که سهم عاشقیشان فقط هوس بود؟!

قهرمان شاهنامه ام٬دیدی از نسل تو بودند آنان که هفت خوان مردانگیت را خوار و ذلیل کردند؟!

مرد ایرانی..با خود چه کردی؟!!تو به تاریخ مدیونی٬تو به من مدیونی.

تاج شرفت همه از دروغ و ریا ست.

شاهزاده سوار بر اسب سپید...بدنبالم نیا٬ من از نسل تو نیستم! 

                                              مرد ایرانی

*پی نوشت:این متن در جواب امثال این آقایی که با نام مهدی کامنت گذاشته٬اینجا دادگاه خدا نیست٬اما روزی هم این دادگاه فراخواهد رسید..

شما آقای به ظاهر اهل روشن فکری٬بلند نظری٬متفکر٬..این بار با خود شما هستم.

تاریخ را ورق زدی!تاریخ شما در چند سطر خلاصه شده بود؟!برای یادآوری شما برایتان بگویم:مهدو تمدن دانش زادگاه ارسطو و افلاطون٬تمدنی به ظاهر زنده مثل افکار شما!یونان باستان ٬این قسمت از تاریخ و ورق زدی!شهوت تو بجای عفتت مایه شهرتت بود!از بزرگی مثل افلاطون حمایت میکنی در همان تاریخ تو گفت:از خدایان شاکرم که به من هفت مزیت داده اند٬نخستین آنها آزادی من و دومی اینکه من مرد بوجود آمده ام نه زن!!باز تو بگو زنان خودخواه!ارسطو:زیبایی زن بهترین سفارش نامه ای است که هرجا مورد قبول واقع میشود!!!اینا فقط قسمتی از حرف دانشمندان توست!خرید وفروش زن٬بردگی و اسیری٬زنده بگور کردن دختران عرب جاهل٬زندانی در حرمسراها٬قربانی برای خشنودی خدایان٬انداختن در رودنیل برای آمدن باران ٬قتل وسوزاندش پس از مرگ شوهر بین هندوان٬....اینا فقط نمونه های کوتاهی از تاریخ نخوانده توست.

در جواب: همسر عزيز ترين فرد مسلمانان را دیدم که از سر کوچکی روحش در برابر مظهر عدل و حق ايستاد و از سر حماقت خودش را صاحب حق ميدانست.

باید بگویم اگر منظورت فاطمه زهراست که خداوند فرمود محمد را علی را و جهان را بخاطر فاطمه خلق کردم و لقب بانوی دو عالم را به او داد.پس کوتاه فکری و کوچکی روح از آن توست که با تفاسیرت نه تنها زن را بلکه خالق هستی را زیر سوال بردی.کم نیستند در دین ما بانوان قدرتمند...از زینب کبرا بگویم با افشاگری هایش در کاخ دشمن یا از نرجس خاتون با ایثارگری هایش.از تاریخ ایران بگویم از گردآفرید بزرگترین سردار زن ایران که سیاوش رادر جنگ به زانو در آورد٬یا از بانو همسر بابک خرمدین که شانه به شانه همسرش میجنگید.از پروین اعتصامی بگویم که که بزرگان ادبیات بعد از خوانندن دیوانش فکر میکردند که او مرد است!

آقای مهدی ٬کجای تاریخ٬کجای گذشت ثانیه ها زنی را ٬اون هم از تبار ایران زمین دیدی که عشق را برای خود بخواهد!یک لحظه به مادرت فکر کن.یک لحظه به زنانی که به خاطره تو همسرانشان را در جنگ از دست دادن فکر کن ٬زنی که بخاطر عشق به همسرش تمام جوانی خود ٬سرمایه عمر کوتاه خود را فنا کرد!اینها کوته فکریست؟؟؟اینان عاشق نبودند؟؟؟اینان گزافه گو هستند؟؟؟

خودم را به چی متهم کنم؟؟؟؟به اینکه امثال تو با بهترین نعمت خدادادیه یک زن٬احساس بازی کنند ؟؟به این که عشق تورا در حیطه هوسرانی هایت معنا کنم؟؟؟خودم را به ارزشهایی که برای امثال تو میزارم و تورا نه بعنوان یک مرد بلکه بعنوان یک انسان محترم میشمارم متهم کنم؟؟

تو از عشق ٬ایثار٬گذشت و زن ایرانی هیچ چیز نمیدانی!خودخواهی از آن توست که هر دم و بازدم همه را کوته فکر و خودت را علامه زمان میدانی.

بخاطر سخنان و توهیناتت این بار یک زن ایرانی برایت کف میزند٬نه از برای پیروزیت و نه از خوشحالی٬بلکه بخاطر اینکه دیگر سکوت کنی و شخصیت انسانهایی از جنس خودت را بیشتر ازین خوارو ذلیل نکنی!