ما و خدایی که درین نزدیکیست...
شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥
... ... صدای سخن دوست() 

                        

                               

                               تابد فروغ مهرومه از قطره های اشک

                                     باران صبحگاه٬ندارد صفای اشک

                              گوهر به تابناکی و پاکی چو اشک نیست

                                روشندلی کجاست که داند بهای اشک؟

دلم هوای گریه داره...