ما و خدایی که درین نزدیکیست...
پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٤
  ... صدای سخن دوست() 

خيلی خسته بودم.اماخستگيم امروز حسابی برطرف شد.جاتون خالی صبح تنهايی رفتم امامزاده صالح....