ما و خدایی که درین نزدیکیست...
یکشنبه ٩ مهر ۱۳۸٥
التماس دعا. ... صدای سخن دوست() 

نماز عشق می خوانم٬خالصانه٬......قربةً الی الله.

 در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد                    حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

حمدوستایش مخصوص پرودگار عالم است.بار خدایا...فقط تورا می پرستیم و فقط از تو یاری می جوییم.مارا به راه راست هدایت فرما.

راه وفور نعمت از برای برکت و رحمتت٬ونه راه فقر نعمت از برای خشم و بی اعتناییت.

بگو اوست خدای یگانه....وهیچکس همتای او نخواهدشد.                                                              به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست                 به ارادت ببرم درد که درمان هم ازاوست

الهی٬ترسانم از بدی خود٬بیامرز مرا به خوبی خود٬........الهی٬مرا از گرداب خودخواهی واز گردباد هوا و هوس نجات ده.

الهی٬نور وجودت را درین کور سوی جهان٬ازم دریغ مکن٬اگر غفلتی برگزیدم٬توفیقم ده٬تا بسویت روان شوم.

ازمن جدا مشو که توام نوردیده ایی                آرام جان ومونس قلب رمیده ایی

الهی٬زمینیان در فرش٬کبریان در عرش٬به وجد آمده اند تا درین ضیافت اعلی٬مشمول فضل تو باشند.

شایستگی بندگی واطاعتت رابه ما عطافرما.آمین.

می  خواهم ومعشوق و زمانی و زمینی             کوباشدومن باشم و اغیار نباشد 

             

                             مناجات