ما و خدایی که درین نزدیکیست...
یکشنبه ٢ مهر ۱۳۸٥
دلش شکست! ... صدای سخن دوست() 

ـــ عاشقانه برای تو...زیستن بخاطر تو....ومن به فدای تو..!!

همیشه می دانستم٬روزی فرا خواهد رسید.روزی که بتو بگویم:دیرآمدی ای رفته!!

اشکهایت مرا یاد غربت دیرینه ام می اندازد.

به یادآور...آن لحظه ها دور نیست.آن موقع بود که میان تن ها٬تنها شدم.

ـــ دلم شکست.

حس غریبی نیست....شکایت مکن و بدان دلی که اسیر رویا باشد زود می شکند.

دیگر سکوت....

مدتهاست که نمی خواهم هیچکس را بشناسم...!!