ما و خدایی که درین نزدیکیست...
دوشنبه ٩ آبان ۱۳۸٤
  ... صدای سخن دوست() 

مگذاربرای پناه ازخطردعاکنم.بگذار درمقابل خطربی ترس وبیم باشم.
مگذارچاره های رنج راجستجوکنم.بگذاردلی تمنا کنم که بر رنج فائق شود.
مگذارکه دررزمگاه زندگی هم پیمانها را بطلبم.بگذاربرنیروی خویش متکی باشم.
مگذارکه در اضطراب ترسناک،نجات راآرزوکنم،بگذارتمنای تحمل وحصول آزادی را داشته باشم.
مگذار بزدل بوده،برکت تورافقط درکامروایی بدانم،بگذار احساس دست رحیمت را در ناکامیها نیزدرک کنم.