ما و خدایی که درین نزدیکیست...
شنبه ۳ تیر ۱۳۸٥
  ... صدای سخن دوست() 

گذر زمان مشخص خواهد کرد.

گذر زمان عشق ‍پاک وجودم به تورا ثابت خواهد کرد!

گذر زمان باعث فراموشی تمام خاطراتمان خواهدشد!

.......

ثانیه ها پشت سر هم می آیندومی روند.دیروزکهنه تروفردا نزدیکتر می شود.روزگارهمچنان صرف میشود٬دیروز٬امروز٬فردا.

من و تو به چه می اندیشیم؟؟به اثبات احساساتمان یابه فراموشی خاطرات؟؟

تجربه ایی تلخ را می چشیم......این نیزبگذرد.

شکست می خوریم.....این نیز بگذرد.

دلی را می شکنیم.....این نیز بگذرد.

بدی می بینیم٬ناحقی می بینیم٬بی عدالتی می بینیم٬....اینها نیز بگذرند.

لطفا یک لحظه سکوت!می شنوی؟صدای گذشتن لحظه ها را؟...عمرمان نیز میگذرد!

می دانی که هیچ چیز مانع گذشتنش نیست؟

باید شتاب کرد٬فرصت بسیار کم است.من و تو باید با زمان همراه شویم.نبایداز دستش دهیم٬چون خیلی زود دیر می شود!