ما و خدایی که درین نزدیکیست...
چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٥
  ... صدای سخن دوست() 

خسته ام ازین همه

خسته ام ازین همه ناباوری!

زمانیکه نا‍‍پاکی میشه حقیقت!زمانیکه واقعیت وپذیرفتن واقعیت توزیرپا گذاشتن اعتقادا شکل میگیره!!

دیگه مثل اینکه پاک بودن خریداری نداره!همه یه جوری واسه خودشون توجیح کردن که اصل زندگیشون به لذت بردن از غرایز!

پس شرم و حیایی که از پدر بزرگ ومادر بزرگامون به ارث بردیم چی شده؟؟؟؟

پس محرم ونامحرمی٬شرع وغیرشرع...!!!!اینا همه شده یه جور تفکر قدیمی!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟

اینکه نخوای وجودتو٬روحتو٬جسمتو واسه کسی عریان کنی٬تفکرقدیمیه؟؟!!!!!

مگه ممکن حقیقت درست٬تبدیل به اصلی نادرست وقدیمی بشه؟؟!!!

آره!میشه!

وقتیکه ناپاکی میشه حقیقت.وقتیکه بیشترآدما میشن آدمایی درظاهر آدم ودر باطن حیوان!!

وقتیکه واهمه داری که مبادا پشت اون چشمای آروم٬یه سیرت حیوانی منتظره!

منتظرفرصتی برای اثبات رسوندن حقیقتی ناپاک!!

کاش هیچوقت زمینی نبودم.

واقعامتعجبم وخسته ازین همه ناباوری !!