ما و خدایی که درین نزدیکیست...
پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٥
درد ... صدای سخن دوست() 

درون سینه آهی سرد دارم

              رخی ‍‍‍پژمرده٬رنگی زرد دارم.

                               ندانم عاشقم٬مستم٬چه هستم؟؟

                                          همی دانم دلی پردرد دارم!

دوستای گلم برام دعاکنید٬به دعای همتون محتاجم.