ما و خدایی که درین نزدیکیست...
جمعه ٦ آبان ۱۳۸٤
  ... صدای سخن دوست() 

گوش کن
چیزی مگو
فقط یک لحظه سکوت کن
می شنوی......
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
                          یادگاری که درین گنبد دوار بماند