ما و خدایی که درین نزدیکیست...
جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸
  ... صدای سخن دوست() 

 نگو...                           

                نگو که رویای دور از دسترس خوش نیست،

                          قبول ندارم...

                          گر چه به ظاهر جسم خسته است

                                ولی دل دریاییست

تاب و توانش بیش از اینهاست