ما و خدایی که درین نزدیکیست...
دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٤
  ... صدای سخن دوست() 

پاييز....فصل زيباودل انگيز..

صدای خش خش برگها طنين دل نوازی را ايجاد کرده است.

پرنده ها راه دور دستهای گرم را در پيش گرفته اند.

ديگر بار باغ خالی از آهنگ پرنده ها شده وبدون هيچ طراوت و نغمه سرايی در سکوت غرق شده است.

چشمه ها اشک خويش را فرو خورده اند.

تپه های رنگين جامه دلنشين و پرشکوه خود را از تن انداخته اند.

گويی طبيعت را خواب در ر بوده و بيداری همچون مرثيه ايی حزن آوربه خاطره ايی دور بدل شده است.

با اين حال برگهای زردو طلايی همچنان يا دآور اين جمله اند:

پاييزپادشاه فصل هاست......