ما و خدایی که درین نزدیکیست...
یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸
فکر رهایی ... صدای سخن دوست() 

به قول استاد:

حرفهایی هست برای گفتن ،که اگر گوشی نبود نمی گویم وحرفهایی هست برای نگفتن،حرفهایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آرند،حرفهایی شگفت زیبا و اهورایی همین هایند. سرمایه های ماورایی هر کسی به اندازه ی حرفهایی است که برای نگفتن دارد

حرفهای بی تاب و طاقت فرساکه همچون زبانه های بی قرار آتشند!

من نیز حرف دارم حرفهایی که برای گفتن بود،گفتم.

حرفهایی دارم برای نگفتن!فهم تو به اندازه ادراک آن نیست.

مخاطبم همه نیستند،مخاطبم این بار یکیست.

و تنها سکوت را پیشکش سخنان ناروایت می کنم...

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

  گاهی نشانه ایست که قربانی ات کنند

پروردگارا...

تقدیر مرا خیر بنویس

آنگونه که آنچه را تو دیر می خواهی من زود نخواهم

 و آنچه را تو زود می خواهی من دیر نخواهم

نازنین دوست:

دلت نگیرد از گرفتگی دلم.اینجا سرای محبت است،سهم ما ازین سرا عشق است و زیبایی،اما هیهات بر آن لحظه که سر به هوا راه میرویم و افسوس به وقتی که زمین میخوریم.

اما همین تاوان بس است،برای فکر رهایی.

واین فکر چقدر زیباست وقتی ما باشیم و فقط خدایی در همین نزدیکی .

 

پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸
نیایش ... صدای سخن دوست() 

اگر تنهاترین تنها شوم باز خدا هست

 او جانشین همه نداشتنهاست

 نفرین ها و آفرین ها بی ثمر است

 اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند

 و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد

 تو مهربان جاودان آسیب نا پذیر من هستی

 ای پناهگاه ابدی

 تو می توانی جانشین همه بی پناهی ها شوی